ช้อปช่วยชาติ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ไม่มีเงื่อนไขใช้จ่ายขั้นต่ำ (11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60)

620
ช้อปช่วยชาติ รับคฟะแนนสะสมเพิ่ม 70% ไม่มีเงื่อนไขใช้จ่ายขั้นต่ำ (วันนี้ - 3 ธ.ค. 60)

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตUOB ช้อปช่วยชาติ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ไม่มีเงื่อนไขใช้จ่ายขั้นต่ำ (11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 3 ธ.ค. 60

ช้อปช่วยชาติ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ไม่มีเงื่อนไขใช้จ่ายขั้นต่ำ (11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม)

 • คะแนนสะสมเพิ่ม 70% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมรวมไม่เกิน 15,000 บาทในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 15,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็น สมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม 70%
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่มในรายการส่งเสริมการขายนี้ อ้างอิงหมวดหมู่จากสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ไม่รวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป คะแนนสะสม UOB Reward Point พิเศษจะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละ บัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะจ่ายเงินเข้าไปในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม 70% เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 70% ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายภายในระยะเวลาของรายการเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • กรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม

 • สำหรับยอดใช้จ่ายในประเทศ จะได้รับเครดิตเงินคืนในอัตรา 0.3% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมรวมไม่เกิน 15,000 บาทในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็น สมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่มในรายการส่งเสริมการขายนี้ อ้างอิงหมวดหมู่จากสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 60 (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ไม่รวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป เครดิตเงินคืนจะไม่ถูกคำนวณให้สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตร จะจ่ายเงินเข้าไปในบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายภายในระยะเวลาของรายการเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • กรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดเพียงรายการเดียว

 


“สำหรับเพื่อนๆ คนไหน ที่ยังไม่มี บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ในมือสักใบ ไม่ต้องเสียใจไปครับ รอบหน้าลองสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ไว้สักใบ จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากธนาคารยูโอบี กันครับ” – ทีมงาน เช็คก่อน.คอม

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิต คลิก!
สนใจสมัครบัตรเครดิต :
เปรียบเทียบบัตรเครดิต คลิก!
ที่มา: รายละเอียดโปรโมชั่นCheckkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน