บัตรเครดิตธนชาต สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น! รับฟรี กระเป๋าล้อลาก และคะแนนสะสม

5304
บัตรเครดิตธนชาติ สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น! รับฟรี กระเป๋าล้อลาก และคะแนนสะสม

บัตรเครดิตธนชาต สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น! รับฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท และรับคะแนนสะสม T-Rewards 13,000 คะแนน เพื่อแลกรับ AirAsia BIG Points 6,500 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ตามที่กำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตร อนุมัติ

ระยะเวลาสมัครบัตรเครดิต : วันนี้ – 31 ธ.ค.60

บัตรเครดิตธนชาติ สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น!
รับฟรี กระเป๋าล้อลาก และคะแนนสะสม

บัตรเครดิตธนชาติ สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น! รับฟรี กระเป๋าล้อลาก และคะแนนสะสมบัตรเครดิตธนชาติ สมัครวันนี้ บินฟรี ไม่ต้องลุ้น! รับฟรี กระเป๋าล้อลาก และคะแนนสะสม

 

เช็คก่อน เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

1. สำหรับผู้ที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรเครดติธนชาต (Platinum) : BLUE DIAMOND, DIAMOND, MAX, Live ที่สมัครและไดรับการอนุมัติตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 โดยผูสมัครจะตองเปนบุคคลที่ไมเคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิต นครหลวงไทยและ/หรือ กรณียกเลิกบัตรฯ เดิม และ สมัครบัตรฯ ใหมต้องยกเลิกบัตรฯ เดิม ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรฯ ใหม่
2. ผู้สมัครจะได รับสิทธพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้
2.1 รับกระเป๋า Caggioni มลูค่า 4,990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000-49,999 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี่ไดรับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด
2.2 รับคะแนนสะสม T-Rewards จำนวน 13,000 คะแนน เพื่อแลกรับ AirAsia BIG Points 6,500 คะแนน เพื่อนำไปแลกเที่ยวบินแอร์เอเชีย เมื่อใชจ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และธนาคารจะโอนคะแนน T-Rewards Point ให้ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด โดยลกูค้าจะต้องแจ้งความประสงค์แลกคะแนน T-Rewards เป็น AirAsia BIG Points ผ่าน Thanachart Contact Center โทร. 1770 เส้นทางที่สามารถ แลกบัตรโดยสารแอร์เอเชีย ในอัตรา BIG Points 6,500 คะแนน ดังนี้
– เสนทางในประเทศ 4,500 BIG Points ไดแก ดอนเมือง – ขอนแกน พิษณุโลก และ บุรีรัมย 6,500 BIG Points ได้แก่ ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด สกลนคร ตรัง อบุลราชธานี สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช น่าน เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ นครพนม เลย นราธิวาส และอุดรธานี
– เส้นทางระหวางประเทศ 6,500 BIG Points ได้แก่ ดอนเเมือง – เมดัน กัวลานามู ปีนัง พนมเปญ เสียมราฐ ย่างกุ้งโฮจิมินห์ซิตี้ ฮานอย และมัณฑะเลย
และการแลกคะแนนสะสม Big Point เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AirAsia BIG Loyalty Programme โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.airasiabig.com หรือ AirAsia BIG Mobile Application ทานสามารถแลกคะแนน เปนเที่ยวบินแอรเอเชียไดที่ www.airasiabig.com หรือ AirAsia BIG Mobile Application เสนทางและระยะเวลาของเที่ยวบิน เปนไปตามขอกำหนด และเงื่อนไขที่สายการบินแอรเอเชียกำหนด
3. สิทธิพิเศษตามขอ 2 เฉพาะลูกคาสมัครทางชองทางปกติของธนาคารเทานั้น สำหรับชองทางพิเศษอื่นๆ เปนไปตามประกาศเฉพาะของแตละชองทาง
4. ยอดใชจายผานบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใชจายเพื่อรูดซื้อสินคา ยอดชำระค่าบริการต่างๆ และยอดผ่อนชำระ Smile Plan ที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเววงื่อนไขการใช้จ่ายเฉพาะยอดที่อยูในช่วงเดือนที่มีปรโมชั่นเท่านั้น
5. ยอดใชจ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท โปรแกรมผ่อนไดทุกชิ้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าค่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด เงินสดสั่งได้ และยอดที่เกิดจากการ นำเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิต เพื่อสามารถใช้จ่ายได้เกินวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ
6. กรณีสมัครบัตรเสริมใหม่พร้อมสมัครบัตรหลัก ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสิรมจะคำนวณ รวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์ กรณสมัครบัตรหลักใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ประเภทบตัร สามารถคำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งหมดจากทกุบบัตร เพื่อรับสิทธิ์
7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษ เฉพาะผู้สมัครบัตรที่มีสถานะปกติ และ ไม่ผิดชำระอยู่ ณ วันที่รับของกำนัล
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลกเเปลี่ยนทอนเปนเงินสดหรือผลประโยชนอื่นใด และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่นได
9. จำกัดของกำนัลสูงสุด 1 รายการ สำหรับขอ 2.1 และ/หรือ สูงสุด 1 รายการ สำหรับข้อ 2.2 ต่อรายลูกค้าเท่านั้น
10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่ม่ีมูลค่าเทียบเท่า กรณีของกำนัล ที่ระบุไวหมดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากมีกรณีพิพาท หรือขอโตแยงเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
11. ขอกำหนด และเงื่อนไข และ ระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด และ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1770
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


สนใจสมัครบัตรออนไลน์ ตอนนี้ คลิก!: สมัครบัตรเครดิตธนชาต
สอบถามรายละเอียด:
โทร. 02 646 3555 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)Checkkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน