บัตรเครดิต UOB รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ

2196
บัตรเครดิต UOB รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ

สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆ ที่ถือบัตรเครดิตยูโอบี UOB รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้จ่าย 5 ครั้ง/เดือน/บัตร รวมกัน

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 – 30 มิ.ย. 60

บัตรเครดิต UOB รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ

บัตรเครดิต UOB รูด 5 ครั้ง รับเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศ

เช็คก่อน เงื่อนไขร่วมโปรโมชั่น

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB ทุกประเภท ยกเว้น บัตรโยโล่ แพลทินัม
 • เพื่อนๆ จะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
  – ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
  – กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมดังกล่าวต้องเป็นการซื้อสินค้า/บริการ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน / เซลส์สลิป และเกิดการใช้จ่าย ในลักษณะดังกล่าว 5 ครั้ง/เดือน/บัตรหลักและบัตรเสริม (รวมกัน) – โดยไม่นับรวมจำนวนครั้งของรายการตัดยอดใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน ตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร เช่น ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น
  – แต่รายการตัดยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของ ยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนตามข้อ 2
 • คะแนนสะสมพิเศษ 50% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่าย 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยัง ไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายละเอียดทั้งหมด คลิก!

เช็คก่อน เงื่อนไขร่วมโปรโมชั่น สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB YOLO Platinum
 • เพื่อนๆ จะต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
  – ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
  – กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็น สมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมดังกล่าวต้องเป็น โดยไม่นับรวมจำนวนครั้งของรายการตัดยอดใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน ตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร เช่น ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น แต่รายการตัดยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนตามข้อ 2
 • การรับเครดิตเงินคืนในอัตรา 0.16% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่าย 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่าย ส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนให้ในอัตราปกติของบัตร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายละเอียดทั้งหมด คลิก!

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิตยูโอบี คลิก!
ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียด: โทร. 0-2285-1555
สนใจสมัครบัตร คลิก: สมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีCheckkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน