#จ่ายทุกบิล ด้วยบัตรเครดิต ที่ easyBills วันนี้ “จ่าย 5 รับ 100” คุ้มสุดๆ วันนี้ – 30 เม.ย. 61

1177

ตรุษจีนถึงตรุษไทยปีนี้ ลูกค้าใหม่ จ่ายบิล ค่าสาธารณูปโภค จ่ายค่าภาษี จ่ายค่าประกันภัย และเติมเงิน Easy Pass ผ่าน easyBills ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและ/หรือมาสเตอร์การ์ดวันนี้ ครบ 5 รายการ รับบัตรของขวัญเทสโก้โลตัสหรือบิ๊กซี มูลค่ารางวัลละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรม: 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 24.00 น.
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
· กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทำรายการผ่าน easyBills มาก่อน และได้ทำรายการ* เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลากิจกรรม
· ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่าน http://bit.ly/2DDCrcQ จนเสร็จสมบูรณ์**
รายละเอียดของรางวัล บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสหรือบิ๊กซี มูลค่ารางวัลละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 100,000 บาท (บริษัทสงวนสิทธิเป็นผู้เลือกของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล และผลการเลือกของบริษัทดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด)
เงื่อนไขการรับรางวัล
· รางวัลต่อที่หนึ่ง: เมื่อทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills และ/หรือ เว็บไซต์ www.easyBills.in.th ด้วยบัตรวีซ่าและ/หรือมาสเตอร์การ์ดครบทุก 5 รายการ* ภายในระยะเวลากิจกรรม รับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล
· รางวัลต่อที่สอง: เมื่อทำรายการครบตามเงื่อนไขของการรับรางวัลต่อที่หนึ่งข้างต้น และแนะนำลูกค้าใหม่ให้ทำรายการผ่าน easyBills รับเพิ่ม บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อการแนะนำลูกค้าใหม่จำนวน 1 ราย ภายใต้เงื่อนไข:
1) แนะนำลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนด และ
2) ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำดังกล่าวทำรายการ ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills และ/หรือ เว็บไซต์ www.easyBills.in.th ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและ/หรือมาสเตอร์การ์ดครบ 5 รายการ* ภายในระยะเวลากิจกรรม
· ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับไม่เกิน 5 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
· ในกรณีที่มีลูกค้าทำรายการ* ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเกินกว่า 1,000 รางวัล บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ทำครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเข้ามาในลำดับก่อน ให้มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน โดยบริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม
การประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/easyBills ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.
การจัดส่งของรางวัล
บริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้ได้รับรางวัลโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้ในตอนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ หากที่อยู่ที่แจ้งกับทางบริษัทไว้ในตอนลงทะเบียนไม่ถูกต้องครบถ้วน
· ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นได้ รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
· หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด
· บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/easyBills
· บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนด กติกา และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
สอบถามเพิ่มเติม บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือโทร. 02-026-3000 หรือ www.easyBills.in.th
* รายการ หมายถึง ทุกรายการที่ทำผ่าน easyBills ยกเว้น การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและ/หรือมาสเตอร์การ์ดที่มีชื่อบนบัตรเป็นชื่อเดียวกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นบัตรต่างหมายเลขกัน และเป็นรายการที่ทำสำเร็จซึ่งธนาคารผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งนี้ การอนุมัติหรือปฏิเสธรายการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารผู้ออกบัตร
** การลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์ หมายถึง การลงทะเบียนที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน และได้รับอีเมล์ยืนยันตอบกลับจากบริษัทแล้ว

เงื่อนไขการรับของรางวัล/บัตรโดยสาร และเงื่อนไขทั้งหมด : คลิกที่นี่


เช็คก่อน.คอม แนะนำ บัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด
น่าสมัคร รับสิทธิพิเศษคุ้มๆ

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 7 เท่าในเดือนเกิดของคุณ เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้น
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส
 • แลกของรางวัลได้เร็วและใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าใคร ผ่านทาง www.citibank.co.th
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัตรฯ 2% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ (800 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาท/เดือน) ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมรายการทาง SMS พิมพ์ GAS เว้นวรรคตามด้วย และหมายเลขบัตรฯ 12 ตัวสุดท้าย ส่งมาที่ 4712333 (3 บาทต่อ SMS) วันนี้ – 31 มี.ค. 61
 • สมัครบัตรเครดิต วันนี้ รับ 2,500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ผ่านทางออนไลน์ เพื่อนำ 500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดแลกรับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag 20″ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ สมัครคลิก!

  สมัครบัตรเครดิต
  สมัครบัตรเครดิตใหม่ทางออนไลน์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น!

บัตรเครดิต KTC Cash Back

บัตรเครดิต KTC Cash Back

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • KTC CASH BACK TITANIUM MASTERCARD รับเงินคืน ทุกครั้ง ทุกยอด ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร KTC
 • รับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 4%
 • รับเงินคืนกลับเข้าบัญชีง่าย ๆ สูงสุดทันทีถึง 0.8%*
 • ไม่จำกัดวงเงินคืน สำหรับทุกการใช้จ่าย และเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
 • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless
  เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
 • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

บัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard

KTC TITANIUM MASTERCARD

 

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า / บริการ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • เหนือระดับกับทุกสิทธิพิเศษของ MASTERCARD ได้มากกว่า ได้ทั่วโลก
 • เบิกถอนเงินสด ล่วงหน้าได้ 100%
  กดเงินสดด้วยบัตรเครดิต เบิกถอนได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น ให้คุณใช้จ่ายได้คล่องตัวยิ่งขึ้น
 • แบ่งจ่ายง่าย จ่ายสินค้า / บริการ ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ด้วย KTC FLEXI
 • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless
  เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
 • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay
 • ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE

บัตรเครดิต KTC BANGKOK AIRWAYS TITANIUM MASTERCARD

บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • บัตรเครดิตเพื่อนักเดินทางพร้อมสิทธิพิเศษจากสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
 • ส่วนลด 30% ในทุกเส้นทางการบิน
 • เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 30 Kg.
 • คะแนนสะสมแลกบัตรโดยสารกับ Bangkok Airways ทุก 750 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS = 500 FlyerBonus Points.
 • รับส่วนลด 30% สำหรับบัตร booking class Y ในทุกเส้นทางสำหรับการเดินทาง ตลอดทั้งเดือนเกิด
 • รับส่วนลด 10% สำหรับบัตรโดยสารราคาปกติ (booking class D, C, Y, M) และบัตรโดยสารราคาพิเศษ (booking class K, N) ทุกเส้นทาง
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า in-flight shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • รับส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท
 • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless
  เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
 • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD

บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS TITANIUM MASTERCARD

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ทุก 25 บาท = 1 คะแนนสะสม KTC ROP ของบัตรฯ เพื่อใช้แลกเป็น รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์เท่านั้น โดย 2 คะแนนสะสม KTC ROP = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์
 • บัตรเครดิตสำหรับนักเดินทาง เที่ยวไปได้ทุกที่ได้ง่ายกว่าที่เคย
 • รับส่วนลดเพิ่ม 50% สำหรับ KTC WORLD LIFESTYLE WORKSHOP กับ THAI catering
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยภายในประเทศ (จากราคาปกติ)
 • รับ 500 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกบัตรฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles)
 • ง่าย ปลอดภัย รวดเร็ว ด้วย KTC MASTERCARD Contactless
  เร็วกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัสกับ บัตรเครดิต KTC MASTERCARD Contactless เพิ่มความคล่องตัว ในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียบ / รูดบัตรที่เครื่องอ่านบัตร
 • ปลดล็อคชีวิตอนาล็อก ด้วย KTC Samsung Pay

บัตรเครดิต TMB So Chill

บัตรเครดิต TMB So Chill

 • บัตรเครดิต TMB So Chill ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 % สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5% สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB สามารถ แบ่งจ่าย 0% 3 เดือนได้ทุกอย่าง ทุกร้าน ทุกวัน ทั่วโลก กับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD หรือเลือกผ่อนนานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  โดยยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

บัตรเครดิต UOB Lady Platinum

บัตรเครดิต UOB Lady Card

 • เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร 
 • Lady’s Reward 10 บาท = 1 คะแนน
 • Lady’s Beauty Friday รับเครดิตเงินคืน 50%
  สำหรับยอดใช้จ่ายในการทำเล็บ และ/หรือ ทำผม ในหมวด Personal Care ทุกๆวันศุกร์ เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย*
 • Lady’s Luxe Pay
  ช้อปสบายๆ กับ UOB LUXEPAY ให้คุณแบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นในการซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ/เซลส์สลิป
 • Lady’s Special 1 Point
  ใช้คะแนนสะสม 1 คะแนน แลกรับของกำนัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป /ไตรมาส
 • ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์ผู้หญิงมากกว่าใคร

บัตรเครดิต ธนชาต Diamond Master Card บัตรเครดิต ธนชาต Diamond Master Card

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5% ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วโลก
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน
 • ทุกๆ 25 บาท รับ T-Rewards 1 แต้ม
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

บัตรเครดิต Thanachart Max Mastercard Platinum

Thanachart Max Mastercard Platinum

 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% ของทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

“สำหรับเพื่อนๆ คนไหน ที่ยังไม่มี บัตรเครดิต ในมือสักใบ ไม่ต้องเสียใจไปครับ รอบหน้าลองสมัครบัตรเครดิตไว้สักใบ จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากหลายๆ ธนาคารกันครับ” – ทีมงาน เช็คก่อน.คอม

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี โดย เช็คก่อน.คอม: รวมโปรฯ บัตรเครดิต คลิก!
สนใจสมัครบัตรเครดิต :
เปรียบเทียบบัตรเครดิต คลิก!Checkkorn.com
มี LINE แล้วนะ

ส่งตรงข่าวสาร คัดโปรฯ เด็ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
ถึงมือคุณก่อนใคร ผ่าน Checkkorn LINE Connect
ไม่ต้องเปิดหลายเว็บ ให้เสียเวลา

 Add Friend เล๊ย! ที่ Line ID: @Checkkorn ที่เดียวจบ!
เพิ่มเพื่อน    คลิกที่ปุ่มข้างบนนี้ได้เลยครับ มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ^ ^

Comments เป็นกำลังใจให้ทีมงาน